Article

ความแตกต่างระหว่าง มอก. ใหม่และเก่า ของท่อ PVC

ปัจจุบันท่อพีวีซีจะผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง ใช้สำหรับเป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ ท่อพีวีซีจะต้องผลิตตามมาตรฐานมอก. ใหม่ ได้แก่ มอก. 17-2561 ซึ่งจะมีความแตกต่างดังนี้

โดยมอก. ตัวใหม่จะมีการตรวจสอบและประเมินที่ละเอียดมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความหนาแน่นและความคงทน รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตและเนื้อท่อต้องปราศจากการปนเปื้อนจากโลหะหนัก อาทิ ตะกั่วและแคดเมียม ทำให้นอกจากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้อย่างยาวนานแล้ว ยังมาพร้อมกับความปลอดภัยต่อสุขภาพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากนี้ มอก. เดิมมีข้อกำหนดชั้นคุณภาพหรือความหนาของท่อไว้เพียง 3 ชั้นคุณภาพ ได้แก่ ชั้นคุณภาพ 5 ชั้นคุณภาพ 8.5 และ ชั้นคุณภาพ 13.5 แต่ใน มอก. ใหม่นี้มีมากถึง 5 ชั้นคุณภาพ โดยเพิ่ม ชั้นคุณภาพ 7 และชั้นคุณภาพ 10.5 ทำให้มีความหนาของท่อให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานหลายรูปแบบ ช่วยให้มีตัวเลือกที่มากขึ้น เหมาะสำหรับทั้งงานบ้าน งานอาคาร และงานที่ใส่ใจความอนามัยอย่างสูงสุด โดยการเลือกท่อให้เหมาะกับการใช้งานนั้น นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานแล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การเลือกท่อที่บางเกินไปอาจเกิดปัญหาในการใช้งานได้ภายหลัง แต่ถ้าเลือกท่อหนาเกินไปไม่เหมาะกับงานก็ทำให้ต้องจ่ายในราคาที่สูงขึ้นด้วยนั่นเอง