Article

วิธีการต่อท่อแยกโดยใช้ยีโบลท์สำหรับท่อ PVC

 1. ทำความสะอาดปลายท่อที่จะต่อเข้าด้วยกัน พร้อมชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยีโบลท์และแหวนยาง
 2. สวมแหวนนอก (GLAND) ของยีโบลท์เข้ากับปลายท่อทั้งสอง จากนั้นจึงนำแหวนยางเข้ารัดปลายท่อแต่ละด้าน ให้ทิศทางของแหวนยางอยูในทิศทางที่ถูกต้อง โดยให้ปลายแหวนยางด้านเล็กลู่เข้าไปในท่อ


   
 3. จัดแหวนยางที่รัดปลายท่อไว้แล้ว โดยด้านหนึ่งให้มีระยะห่างปลายท่อน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของแหวนใน (SLEEVE) ประมาณ 0.5 ซม. ส่วนด้านที่เหลือให้จัดแหวนยางห่างจากปลายท่อมากกว่าความยาวของแหวนในประมาณ 2 ซม. หรือมากกว่า
 4. นำแหวนใน (SLEEVE) สวมลงบนท่อส่วนที่สอง แล้วจึงจัดปลายท่อที่จะต่อเข้าด้วยกันให้ได้แนว เว้นระยะห่างปลายท่อทั้งสองไว้ประมาณ 1 ซม. หรือ 1/2"


   
 5. เลื่อนแหวนใน (SLEEVE) จากท่อส่วนที่สอง ถอยมาจนกระทั่งชนกับขอบแหวนยางบนท่อส่วนที่หนึ่ง จากนั้นจึงจัดแหวนยางบนท่อส่วนที่สองเลื่อนให้ชนขอบร่องแหวนใน (SLEEVE)
 6. ตรวจดูตำแหน่งของแหวนยาง จัดให้เรียบร้อยให้เกิดแรงตึงตัวสม่ำเสมอรอบท่อ
 7. ดันแหวนนอก (GLAND) ทั้งสองเข้าชิดแหวนยาง แล้วจึงขันน็อตให้แน่น การขันน็อตควรค่อย ๆ ขันเพื่อให้เกิดแรงบีบเท่า ๆ กันทุกด้าน

 

ลักษณะการนำข้อต่อยีโบลท์เหล็กหล่อไปใช้งาน

 1. สำหรับใช้ต่อเพื่อบรรจบแนวท่อเข้าหากัน
  การวางท่อในลักษณะเป็นแนวยาวมาก ๆ อาจจะกระทำเป็นช่วง ๆ หรือหลายช่วงในเวลาเดียวกัน เสร็จแล้วจึงบรรจบท่อที่ต่อไว้แล้ว ในแต่ละช่วงเข้าหากันโดยใช้ข้อต่อยีโบลท์เหล็กหล่อ
 2. สำหรับใช้ซ่อมท่อ
  กรณีท่อพีวีซีเกิดชำรุด แตกร้าว การซ่อมท่อให้ทำโดยใช้ข้อต่อยีโบลท์ ตามวิธีการข้างล่างนี้

  - ตัดท่อที่ชำรุดทิ้ง
  - เตรียมข้อต่อยีโบลท์เหล็กหล่อ 2 ตัว และท่อพีวีซีใหม่ที่จะใช้ซ่อม โดยมีความยาวสั้นกว่าท่อที่ชำรุดเดิมที่ตัดทิ้งประมาณ 1”
  - ประกอบยีโบลท์เหล็กหล่อเพื่อซ่อม