Article

วิธีการต่อท่อและอุปกรณ์ เหล็กหล่อแบบหน้าจาน

  1. นำท่อตามขนาดที่ต้องการติดตั้งมาประกอบ โดยใช้ปะเก็นวางบนหน้าแปลนของท่อ
  2. นำเอาท่อท่อนที่ต้องการต่อในท่อนต่อมาประกอบ โดยให้หน้าแปลนขนานกับปะเก็นยางที่วางไว้ พร้อมที่ตั้งระยะของรูให้ตรงกัน
  3. นำเอาน็อตตามขนาดที่เตรียมไว้มาใส่ตามรู และขันน็อตให้แน่น โดยการขันน็อตทุกตัวให้ขนานกัน อย่าขันน็อตตัวใดตัวหนึ่งให้แน่นก่อนเพียงตัวเดียว เพราะจะทำให้เกิดรั่วซึม อันเนื่องจากหน้าแปลนไม่ประกบแนบแน่นกับท่อหน้าแปลนทั้งสองด้านอย่างแท้จริง

ความยาวของหน้าแปลนมี 0.5 เมตร, 1.0 เมตร, 1.50 เมตร, 2.0 เมตร และ 3.0 เมตร ทั้งนี้ หากความยาวที่ต้องการนอกเหนือจากที่ทางบริษัทผลิตอยู่นี้ สามารถสั่งผลิตความยาวที่ต้องการได้ แต่ความยาวต้องไม่เกิน 3.00 ม.