Article

วิธีต่อท่อและอุปกรณ์ PE แบบ Electro Fusion

ข้อดีของการเชื่อมท่อและอุปกรณ์แบบ Electro Fusion
 • มีความแข็งแรงที่จุดเชื่อมต่อสูง เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อในลักษณะสวม และหลอมละลายให้ติดกัน
 • เครื่องและอุปกรณ์มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
 • สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 220 V 50 Hz
 • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบท่อน้ำ โดยไม่ต้องทำการปิดน้ำ ในกรณีที่ต้องการต่อท่อแยกออกจากระบบท่อหลัก
ส่วนประกอบของเครื่องเชื่อม Electro Fusion
 1. เครื่องเชื่อม
 2. สายไฟเข้าเครื่อง
 3. เครื่อง Scan Barcode
 4. สายต่อเข้าอุปกรณ์ Electro Fusion
ขั้นที่ 1 เตรียมอุปกรณ์
 
 
นำท่อและอุปกรณ์ Electro Fusion มามาร์คตำแหน่งจุดที่จะทำการติดตั้ง
 
 
ขั้นที่ 2 ขูดผิวหน้าท่อเพื่อทำความสะอาด
 
 
ขูดผิวท่อที่จะนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อ เพื่อทำความสะอาดตามรอยที่มาร์คจุดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับท่อ
 
 
ขั้นที่ 3 เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
 
  
 
เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทั้งผิวท่อที่ทำการขูดแล้วและอุปกรณ์ Electro Fusion
 
 
ขั้นที่ 4 นำอุปกรณ์ประกอบเข้ากับท่อ
 
 
นำอุปกรณ์ Electro Fusion ประกอบเข้ากับท่อที่ทำการขูดผิวหน้าและเช็ดแอลกอฮอล์ กรณีที่อุปกรณ์จะต้องมีแคล้มยึด ต้องทำการใส่แคล้มและขันน็อตให้แน่น
 
 
ขั้นที่ 5 นำขั้วไฟต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์
 
 
นำอุปกรณ์ขั้วไฟต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ Electro Fusion ที่ทำการประกอบเรียบร้อยแล้ว
 
 
ขั้นที่ 6 เปิดเครื่องเชื่อม Electro Fusion
 
 
เสียบปลั๊กไฟเพื่อจ่ายกระแสไฟ เข้าไปในตัวเครื่องและกดสวิตซ์ด้านหลังเครื่อง เพื่อเตรียมการเชื่อม
 
 
การเลือกโหมดเครื่องเชื่อม
การเชื่อมอุปกรณ์ Electro Fusion จะสามารถแบ่งการเชื่อมได้เป็น 2 แบบ 
 
 1. แบบการใช้โหมด barcode ใช้ในกรณีที่เครื่องเชื่อมสามารถอ่านค่าพารามิเตอร์ของการเชื่อมอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามที่ระบุบนตัวอุปกรณ์ เหมาะสำหรับกรณีเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ Electro Fusion มาจากผู้ผลิตเดียวกัน
 2. แบบการใช้โหมด manual ใช้ในกรณีที่ barcode ไม่สามารถอ่านค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมได้ หรืออ่านค่าไม่ตรงกับพารามิเตอร์ที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ เหมาะสำหรับกรณีที่เครื่องเชื่อม และอุปกรณ์ Electro Fusion มาจากผู้ผลิตต่างกัน
 
โหมดการเชื่อมแบบ barcode
ขั้นที่ 1 ใช้ barcode อ่านค่าพารามิเตอร์
 
 
นำเครื่องอ่าน barcode อ่านค่าที่ป้าย barcode โดยหันหัวอ่านเข้าป้าย barcode แนวขนานกับป้าย
 
 
ขั้นที่ 2 ทำการเชื่อมอุปกรณ์ Electro Fusion
 
 
เมื่อหน้าจอของเครื่องปรากฏค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อม ให้ตรวจสอบค่าว่าตรงตามค่าที่ติดอยู่บนตัวอุปกรณ์หรือไม่ เมื่อตรวจสอบค่าแล้วให้กดปุ่ม ENT (Enter) ที่ตัวเครื่องเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับท่อ
 
ขั้นที่ 3 สิ้นสุดขั้นตอนการเชื่อม barcode
 
 
 
เมื่อเริ่มขั้นตอนการเชื่อมแล้ว เครื่องจะเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับท่อ หน้าจอจะแสดงสถานะดังนี้
 
 • เริ่มเชื่อม จะแสดงตัวเวลาในการเชื่อม
 • เมื่อสิ้นสุดการเชื่อมแล้ว เครื่องจะแสดงเวลาในการหล่อเย็น
 • ในขั้นตอนสุดท้าย เครื่องจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น แสดงว่าการเชื่อมเสร็จสมบูรณ์
 
 
โหมดการเชื่อมแบบ manual
ขั้นที่ 1 ตั้งค่าพารามิเตอร์การเชื่อม
 
 
เมื่อเปิดเครื่องแล้วหน้าจอจะปรากฏ Electro Fusion Welder แล้วให้กดปุ่ม ENT (Enter)
 
 
หน้าจอของเครื่องเชื่อมจะแสดงโหมดต่าง ๆ ขึ้นมา แล้วให้กดไปที่โหมด setting โดยกดหมายเลข 2 ที่ตัวเครื่องเชื่อม
 
 
หลังจากตั้งค่าพารามิเตอร์ ตามที่ระบุบนอุปกรณ์ ค่าพารามิเตอร์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอของเครื่องเชื่อมแล้วกดปุ่ม ENT (Enter)
 
 
มาที่โหมดหลัก จากนั้นให้เลือกไปที่โหมด Run เพื่อทำการเชื่อมอุปกรณ์ Electro Fusion
 
ขั้นที่ 2 สิ้นสุดการเชื่อมต่อแบบ Manual
 
 
 
เมื่อเริ่มขึ้นตอนการเชื่อมแล้ว ให้เตรียมเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับท่อ หน้าจอจะแสดงสถานะ ดังนี้
 1. เริ่มเชื่อม แสดงตัวเวลาในการเชื่อม
 2. เมื่อสิ้นสุดการเชื่อมแล้ว เครื่องจะแสดงเวลาในการหล่อเย็น
 3. ในขั้นตอนสุดท้าย เครื่องจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น แสดงว่าการเชื่อมเสร็จสมบูรณ์